Jesteś tutaj: Strona główna » Przetwarzanie danych

Obowiązek informacyjny dla użytkownika serwisu

Kto i jak przetwarza Twoje dane?

Obowiązek informacyjny wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

1) Administrator danych

a) W zakresie świadczenia usługi drogą elektroniczną – udostępniania informacji o produktach, wyszukiwanie, zakładania i prowadzenia konta oraz umożliwienia składania zamówień w ramach Sklepu– jako administrator występuje Toyota Central Europe sp. z o.o., 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 5 (TCE), dane kontaktowe: [klient@toyota.pl]. b) W zakresie realizacji umowy sprzedaży – gdy złoży Pani/Pan zamówienie, wówczas w charakterze sprzedawcy (jako niezależny Administrator danych) występuje wybrany przez Panią/Pana Dealer (Wybrany Sprzedawca) wskazany przy wyborze podmiotu realizującego zamówienie oraz w potwierdzeniu złożenia zamówienia.
2) Cele i podstawy prawne przetwarzania
a) TCE przetwarza Pani/ Pana dane osobowe w celu oraz na następującej podstawie prawnej:
 • na potrzeby realizacji umowy w związku z usługą świadczoną drogą elektroniczną, umożliwienia utworzenia i zarządzania Pani/Pana kontem w Sklepie, obsługi konta i Pani/Pana reklamacji, kontaktowania się z Panią/Panem w ramach tej obsługi, zapewnienia funkcjonalności składania zamówień, przekazywania zamówienia do realizacji przez Wybranego Sprzedawcę (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO – umowa);
 • dla zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, przekazywania Wybranemu Sprzedawcy reklamacji w związku z zawartą umową sprzedaży (zamówieniem), jeżeli taka reklamacja zostanie skierowana do TCE, oraz obsługi Pani/Pana zgłoszeń, jeżeli nie mają one bezpośredniego związku z realizacją umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes);
 • w celu udokumentowania wykonanej usługi, na podstawie obowiązków wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego w celu wypełnienia obowiązku prawnego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego);
 • w celach analitycznych – lepszego doboru usług do potrzeb klientów Toyota i Lexus, ogólnej optymalizacji produktów Toyota i Lexus, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach Toyota i Lexus, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes);
 • w celach archiwalnych i dowodowych stanowiących nasz prawnie uzasadniony interes dotyczący zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, realizacji Pani/Pana praw, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes);
b) Wybrany Sprzedawca przetwarza Pani / Pana dane osobowe w celu oraz na następującej podstawie prawnej:
 • w celu realizacji umowy sprzedaży (zamówienia) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO – umowa);
 • w celu obsługi roszczeń gwarancyjnych, reklamacyjnych, obsługi i rozliczenia zgłoszonych uszkodzeń, usterek technicznych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes);
 • a także w celach archiwalnych (dowodowych) celem zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związku z zawartą umowy na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes);
 • udokumentowania wykonania umowy i realizacji ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego i celnego oraz przepisów o rachunkowości (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego).
3) Odbiorcy danych
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget 60, B-1140 Bruksela (Belgia), a także Wybrany Sprzedawca, który jest stroną transakcji związanej ze złożeniem Zamówienia, firmy świadczące usługi na zlecenie TCE, którym TCE zleci czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie obsługi świadczenia usług drogą elektroniczną, usług IT, audytorzy. Wybrany Sprzedawca może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom realizującym płatności on-line, a także podmiotom dostarczającym zamówione towary
 • Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotu z siedzibą w Stanach Zjednoczonych – Salesforce.com, Inc. (San Francisco), który deklaruje zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych jemu przekazywanych zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA („Privacy Shield”) (Dz.U. UE L Nr 207 z 1.8.2016, str. 1). Kopię danych osobowych przekazywanych do tego podmiotu może Pani/Pan uzyskać w Punkcie Kontaktowym Ochrony Danych TCE
4) Kontakt
 • w TCE można skontaktować się z Punktem Kontaktowym Ochrony Danych TCE pod adresem e-mail: klient@toyota.pl lub pod nr telefonu 224490500
 • z Wybranym Sprzedawcą można skontaktować się pod adresem e-mail / numerem telefonu wskazanymi w potwierdzeniu zamówienia.
5) Okres przechowywania
Pani/Pana dane osobowe przechowywane są: a) w zakresie korzystania z konta w Sklepie – przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych; b) w zakresie składania i realizacji zamówienia – przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umowy sprzedaży lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych; c) w przypadku przetwarzania danych niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego – przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikający z właściwych przepisów prawa podatkowego; d) w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu – przez okres do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6) Twoje dane: oznacza dane osobowe udostępniane przez Panią/Pana w formularzu rejestracyjnym służącym do utworzenia konta w Sklepie oraz dane wykorzystywane w związku z korzystaniem z konta w Sklepie oraz składaniem i realizacją zamówień. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z konta w Sklepie. 7) Pouczenie o prawach: posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 8) Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej (w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana / Pani danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku skorzystania z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji, tj. które odbywałoby się bez udziału człowieka. 10) Prawo do skargi: ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.